Page 4 - Gaztka 01.2020
P. 4

MTA                           MTA Fillapex
   Mineralny trójtlenkowy                 Uszczelniacz kanałowy na bazie
   agregat.                        MTA
   Cement reparacyjny.


         +

        PROMOCJA
   PROMOCJA: MTA Grey lub White 1 g + MTA HP 0,085 g za 1 zł Łatwy w użytkowaniu          Biokompatybilny

   Czas wiązania: 15 min          Wodochłonny

                                Bardzo dobrze widoczny w RTG       Bez eugenolu

   Kolor biały i szary         Wygodne pakowanie
                                Nierozpuszczalny w płynach      Czas pracy: 35 min
                                ustrojowych
                    Uwalnianie wodorotlenku
   Bardzo dobrze widoczny w RTG
                          wapnia
                                Doskonałe właściwości        Czas tężenia: 130 min
                                uszczelniające
                    11 lat doświadczenia na
   Biokompatybilny
                      rynkach światowych
                                Antybakteryjny        Łatwy do usunięcia w przypadku
  Zastosowanie:                                         ponownej rewizji kanału
  • Naprawa perforacji korzenia • Wsteczne wypełnienie wierzchoł-
  • Naprawa perforacji w okolicy  ka korzenia       Zastosowanie:
   furkacji kanału korzeniowego • Bezpośrednie pokrycie miazgi Wypełnienie kanału korzeniowego
  • Leczenie resorpcji wewnętrznej  • Apeksyfikacja/Apoksogeneza
                                Dostępne opakowania:
   Dostępne opakowania:                   826  MTA Fillapex w tubach, 12 g pasty bazowej, 18 g katali- 241 zł
   820  MTA Grey (1g), 3 ml wody destylowanej, miarka 199 zł   zatora, bloczek do mieszania
   821  MTA Grey (2g), 3 ml wody destylowanej, miarka 360 zł 827 MTA Fillapex strzykawka, 4 g gotowej pasty, 10 końcó- 105 zł
   822  MTA White (1g), 3 ml wody destylowanej, miarka 199 zł   wek samo mieszających, bloczek do mieszania
   8249 MTA White PROMOCJA (3 aplikacje po 0.14 g), 3 ml wody 70 zł 8288 MTA Fillapex 7,2 g pasty bazowej, 4,8 katalizatora,  138 zł
      destylowanej, miarka                    bloczek do mieszania

   MTA Applicator              MTA Repair HP

   Instrument do podawania MTA        Formuła materiału MTA
                        o tych samych właści-
            small – 0,6 mm śr. wewn. wościach przy znacznie
                   225 zł                                Opakowanie:
                        lepszej plastyczności. Jest                5x 0,085 g –
   medium – 1,2 mm śr. wewn.         to cement wodochłonny                   319 zł
          180 zł           o wysokiej plastyczności.
                        Ten preparat zachowuje                   2x 0,085 g –
                        wszystkie właściwości bio-                 139 zł
                        logiczne i chemiczne orygi-
                        nalnego MTA gwarantują-
                        cego powodzenie leczenia,
                        w połączeniu z nowymi
                        właściwościami fizyczny-
   Specjalna promocja:
   MTA 1 g + Applicator medium – 340 zł    mi, zapewniającymi lepsze
   MTA 1 g + Applicator small – 380 zł    mieszanie i aplikację.


   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9